Версия  1 – 27.12.2022 год.

 

 

 

Изтеглете програмата в PDF

 

 

ГОДИШЕН ПРАКТИКУМ

2023 ГОДИНА

 

 

                                                    

 

 

 

 ОНЛАЙН,

02 и 03. 02. 2023 година

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

1. Организация и провеждане на практикума.

1.1. Начин на провеждане на практикума;

1.2. Тематика на практикума;

1.3. График на занятията.

1.4. Материали за участниците.

2. Място на провеждане на практикума

3. Записване и такси за участие.

3.2.1. Записване за участие;

3.2.2. Такси за участие

4. Въпроси по организацията и провеждането на семинара.

5. Актуална информация.                               

 

*    *    *    *    *

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИКУМА.

1.1. Начин на провеждане на практикума.

1.1.1. Практикума ще се проведе изцяло онлайн в интернет системата ZOOM.

1.1.2. За да може да участвате, ще трябва да разполагате с интернет, слушалки и микрофон (последния ще ви е необходим да може да се включвате в дискусиите по време на практикума).

 

1.2. Тематика на практикума.

 

1.2.1. ДДС – промени за 2023 година и актуални проблеми – лектор Валя Василева;

1.2.2. Финансови инструменти – счетоводни и данъчни аспекти – лектор Владимир Христов;

1.2.3. Промени в законите за подоходното облагане (ЗКПО и ЗДДФЛ), изменения в МСС, промени в ЗМИП - модератор Тошко Поптолев;

1.2.4. Занятие с теми по избор на участниците – 4 теми за 4 учебни часа. Темите ще бъдат определени от участниците, които са се записали до 20.01.2023 год.

 

1.3. Разписания на занятията.

 

ДАТА:

 

ГРАФИК:

 

МОДУЛ:

 

 

 

 

 

02.02.2023 г.
Четвъртък

 

09:30 – 12:45

 

Първо занятие

Кафе пауза: 11:00 – 11:15

 

 

 

 

 

12:45 – 13:45

 

Обедна почивка

 

 

 

 

 

13:45 – 17:00

 

Второ занятие

Кафе пауза: 15:15 – 15:30

 

 

 

 

 

03.02.2023 г.
Петък

 

09:30 – 12:45

 

Трето занятие

Кафе пауза: 11:00 – 11:15

 

 

 

 

 

12:45 – 13:45

 

Обедна почивка

 

 

 

 

 

13:45 – 17:00

 

Четвърто занятие

Кафе пауза: 15:15 – 15:30

 

ВНИМАНИЕ!

При необходимост ще се проведе едно извънредно пето занятие на 04.02.2023 год. в случай, че се останат необсъдени въпроси от второто занятие на 03.02.2023 год.

 

1.4. Материали за участниците.

1.4.1. Всички материали на участниците ще бъдат предоставяне само и единствено в електронен вариант. Участниците преценяват сами, дали ще ги разпечатват или четат от екран.

1.4.2. Аудио и видео записи на занятията ще бъдат предоставени за ограничено време само на записалите се участници!

 

2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИКУМА.

 

Адреса за достъп до онлайн залата за провеждане на занятията на практикума ще бъде в www.zoom.us. Участниците ще получат допълнително самия интернет адрес за достъп до залата и инструкция за работа със системата и адреса за онлайн залата.

 

3. ЗАПИСВАНЕ И ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ.

 

3.1. Записване на участие.

Всеки, който желае трябва да изпрати заявка САМО И ЕДИНСТВЕНО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ !

Записването ще се извършва на следния интернет адрес:

https://forms.gle/gYkKdSmyRwHRcDRQ6

За всеки отделен участник, се пуска индивидуална заявка (групови заявки няма). Ако искате да се издаде една обща фактура, моля отбележете този факт на съответното място за записване, съгласно указанията във формуляра.25.01.2023 год. или до запълване на планирания брой участници. Участниците трябва да имат предвид, че за да имат възможност да спазят сроковете за плащане на таксата трябва да подадат заявката си поне 3 работни дни преди крайния срок за плащане !

В отговор на изпратената от Вас заявка, на посочения в нея електронен адрес, ще получите подробни указания за плащане и начина на организиране на предварителната подготовка за работната среща. Потвърждения за получени заявки ще бъдат изпращани след набиране на необходимия минимум участници!

Заявката се приема за потвърдена след получаване на таксата за участие по IBAN на организатора! Участника ще получи достъп до ресурсната интернет страница на практикума след заплащане на таксата!

3.2. Такса за участие.

Таксите за участие зависят от срока на записване и плащане.

3.2.1. Записване от 03.01.2023 год. до 08.01.2023 год. – 195.00 лв

3.2.2. Записване от 09.01.2023 год. до 15.01.2023 год. – 205.00 лв.;

3.2.3. Записване от 16.01.2023 год. до 20.01.2023 год. – 225.00 лв.;

3.2.4. Записване от 21.01.2023 год. до 25.01.2023 год. – 250.00 лв.;

 

Цените са окончателни и върху тях няма да се начислява ДДС!
Организатора не е регистриран според изискванията на ЗДДС !

 

Преференциалната цена се запазва в случай, че организатора изпрати потвърждение за получена заявка след срока на записване и плащане когато, задължителния минимум брой участници е попълнен след изтичане на срока за записване и плащане на такава цена!

 

Плащанията трябва да се получат по IBAN на организатора най-късно до датата посочена в потвърждението за получаване на заявката за участие.

Таксите се превеждат по IBAN на организатора посочен в потвърждението за получена заявка. В банковия документ задължително се посочва номера на заявката и името и фамилията на участника.

В таксата за участие не са включени разходите по техническото обезпечение на вашето участие в практикума (интернет, разпечатване на материали, слушалки, микрофон, и т.н.)!

 

4. ВЪПРОСИ ПО ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕМИНАРА.

 

Въпроси по заявките, записванията, плащанията и техническата организация на семинара моля изпращайте на следния електронен адрес:

 

seminari@poptolev.com

 

ВНИМАНИЕ!

Организатора няма задължение да инсталира, настройва и пуска в действие необхо-димия ви софтуер за участие в онлайн занятията, както и да дава указания за неговото ползване!

 

5. АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

5.1. Актуална информация за организирането и провеждането на семинара може да намерите в интернет страницата на Тошко Поптолев:

www.poptolev.bg