НАЧАЛО | ЧИТАЛНЯ ЗА КОЛЕГИ
КЪМ СХЕМАТА | КЪМ РАЗДЕЛА

Тошко Поптолев

СХЕМА

за изпълнение на мерките срещу изпиране на пари
и финансиране на тероризма

Материалите по тази схема може да коментирате във: и

 

1000. Организация на изпълнение на мерките
1100.
Изготвяне, адаптиране или приемане на вътрешни правила.

    

 СЪДЪРЖАНИЕ

1101. Нормативна рамка;

1102. Задължение за изготвяне на вътрешни правила;

1103. Ред за приемане на вътрешните правила;

1104. Съдържание на вътрешните правила;

1105. Ред за изготвяне на вътрешните правила;

1106. Срокове при приемане на вътрешните правила.

 

1101. Нормативна рамка.

 

Закон за мерките срещу изпирането на пари - Глава осма. Раздел първи. От член 101 до член 105.

Правилник за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари - Глава седма. Раздел първи. От член 64 до член 68.

Закон за мерките срещу финансиране на тероризма - Член 9, алинея 8

 

1102. Задължение за изготвяне на вътрешни правила.

1102.01. Всички задължени лица посочени в чл. 4  на ЗМИП приемат вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, които се прилагат ефективно и по отношение на техни клонове и дъщерни дружества в чужбина.

1102.02. Юридическите лица с нестопанска цел, които не попадат едновременно и в друга категория задължени лица по чл. 4 на ЗМИП, приемат вътрешни правила в случаите когато:

1102.02.01. Когато имат годишен оборот над 20 000 лв.;

1102.02.02. Когато е налице опасност от използване на дейността им за:

1102.02.02.01. изпиране на пари или финансиране на тероризъм от отделни терористи, терористични организации и лица, финансиращи тероризма;

1102.02.02.02. прикриване финансирането на тероризъм чрез използването на лица със законни цели и дейност, включително с цел избягване блокиране на финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси;

1102.02.02.03. отклоняване на средства, предназначени за законни цели, към отделни терористи, терористични организации и лица, финансиращи тероризма.

Към началото на частта!

1103. Ред за приемане на вътрешните правила

1103.01. Следните задължени лица

1103.01.01. лицата, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане, както и лицата, които като основна стопанска или професионална дейност предоставят, пряко или непряко чрез свързани с тях лица, съдействие под каквато и да е форма или съвети по данъчни въпроси;

1103.01.02. търговците на едро;

1103.01.03. търговците на оръжие, петрол и петролни продукти;

1103.01.04. юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси;

1103.01.05. професионалните съюзи и съсловните организации;

1103.01.06. професионалните спортни клубове;

приемат вътрешни правила, които съответстват на примерните правила изготвени от Дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност", като ги допълват съобразно нивото на риск, определено по реда на глава седма на ЗМИП, включително и по отношение на критериите за съмнителни операции, сделки и клиенти, или приемат собствени вътрешни правила.

Какъв е реда за приемане на вътрешните правила за тази категория лица - виж точка 1105.01.

1103.02. Юридическите лица с нестопанска цел, които не попадат едновременно и в друга категория на задължените лица посочени в чл. 4 на ЗМИП, в случаите разгледани в точка 1102.02. приемат вътрешни правила които съответстват на примерните правила изготвени от Дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност", като ги допълват и с оценка на риска чрез използване на критерии за оценка на риска, изготвени и публикувани от Държавна агенция "Национална сигурност". 

Какъв е реда за приемане на вътрешните правила за тази категория лица - виж точка 1105.02.

Примерни вътрешни правила изготвени от от Дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" може да видите в интернет страницата на ДАНС (ТУК).

1103.04. Следните задължени лица:

1103.04.01. регистрираните одитори;

1103.04.02. нотариусите и помощник-нотариусите по заместване;

1103.04.03. лицата, които по занятие извършват правни консултации в определени случаи;

1103.04.04. частните съдебни изпълнители и помощник частните съдебни изпълнители;

прилагат единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма приети от съответните професионални организации (Институтът на дипломираните експерт-счетоводители, Нотариалната камара на Република България, Висшият адвокатски съвет и Камарата на частните съдебни изпълнители).

Какъв е реда за приемане на вътрешните правила за тази категория лица - виж точка 1105.03.

За специфичен срок за изпълнение в тази категория лица - виж точка 1106.04.

1103.05. Представителите на доставчици на платежни услуги са длъжни да спазват и прилагат вътрешни правила на доставчика на платежни услуги, когото представляват.

1103.06. Застрахователните агенти изпълняват задълженията си, като спазват и прилагат приетите вътрешни правила на застрахователя или презастрахователя, който представляват.

1103.07. Всички останали задължени лица по чл. 4 на ЗМИП, които не са посочени в точки 1103.01., 1103.02. и 1103.04. изготвят вътрешните си правила съобразно изискванията на ЗМИП и правилника за неговото прилагане.

Какъв е реда за приемане на вътрешните правила за тази категория лица - виж точка 1105.04.

Към началото на частта!

1104. Съдържание на вътрешните правила.

1104.01. ясни критерии за разпознаване на съмнителните операции или сделки и клиенти;

1104.01.01. критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, насочени към финансиране на тероризъм;

1104.02. реда за използването на технически средства за предотвратяване и разкриване изпирането на пари и финансирането на тероризма;

1104.03. система за вътрешен контрол върху изпълнението на задълженията, установени в този закон, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и в актовете по прилагането им;

1104.04. възможност за извършването на преглед от вътрешен одит, когато задълженото лицето по чл. 4 на ЗМИП е създало такъв, при който да се проверяват и оценяват правилата, процедурите и изискванията по тази алинея;

1104.05. възможност за извършването на независим одит, при който да се проверяват и оценяват правилата, процедурите и изискванията по тази алинея, когато това е целесъобразно с оглед на размера и естеството на стопанската дейност на задълженото лице по чл. 4 на ЗМИП;

1104.06. вътрешната система за установяване дали потенциален клиент, съществуващ клиент или действителен собственик на клиент - юридическо лице или друго правно образувание са видни политически личности в Република България, в друга държава членка или в трета държава, или в международни организации или са свързани с такива видни политически личности.

1104.06.01. периодите за актуализация оценка на риска от деловото взаимоотношение с клиента с оглед на преценка относно необходимостта от продължаване прилагането на една или на няколко от мерките за разширена комплексна проверка в случаите, когато дадено лице е престанало да отговаря на изискванията за видна политическа личност.

1104.07. вътрешна система за оценка на риска и определяне на рисковия профил на клиентите;

1104.07.01. Висшият адвокатски съвет, Нотариалната камара на Република България, Камарата на частните съдебни изпълнители и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители отразяват в Единните вътрешни правила изготвени от тях по реда описан в точка 1103.04. оценки на риска, а ако такива не са изготвяни - относимите заключения и констатации от извършваната от Европейската комисия наднационална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм и националната оценката на риска.

1104.07.02. периодите за актуализация рисковия профил на клиента, съобразно установения риск.

1104.07.03. периоди на актуализация на оценка на риска от изпиране на пари, произтичащи от въвеждането на нови продукти, бизнес практики и механизми за доставка, както и от използването на нови технологии при нови или вече съществуващи продукти, бизнес практики и механизми за доставка.

1104.08. пропорционални на размера и естеството на стопанската дейност на задълженото лице по чл. 4 на ЗМИП политики, механизми за контрол и процедури за ограничаване и ефективно управление на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени на равнището на Европейския съюз, на национално равнище, както и на равнище задължен субект;

1104.09. Вътрешна система за контрол в случаите на дистанционна идентификация на клиенти и техните собственици, дистанционно установяване на делови взаимоотношения или извършване на случайна операция или сделка чрез електронно изявление, електронен документ или електронен подпис, или чрез друга форма без присъствието на клиента лицата

1104.10. правила и организация за изпълнение на задълженията за изясняване произхода на средствата и източника на имущественото състояние;

1104.11. условията и реда за събиране, съхраняване и разкриване на информация;

1104.12. времевите интервали, през които се преглеждат и актуализират поддържаните бази от данни и клиентските досиета, при съобразяване на установеното и документирано ниво на риска за клиентите и деловите взаимоотношения;

1104.13. разпределението на отговорността за прилагане на мерките срещу изпирането на пари и на мерките срещу финансирането на тероризма по клоновете на задълженото лице по чл. 4 на ЗМИП и мерки, включващи процедури за оценка на риска по отношение на клонове и дъщерни дружества в трети държави, ако има такива;

1104.14. правилата за организиране и за работа на специализираната служба ако трябва да се създава такава, както и правилата за обучение на служителите в специализираната служба;

1104.15. правилата за обучение на останалите служители;

1104.16. разпределението на отговорността на представителите и служителите, както и на лицата в сходно положение, ангажирани в неговата дейност на друго основание, за изпълнението на задълженията, установени в този закон, в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и в актовете по прилагането им, както и данни за контакт със задълженото лице по чл. 4 на ЗМИП и с отговорните му представители и служители и лица в сходно положение, ангажирани в неговата дейност на друго основание, за целите на този закон, на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на актовете по прилагането им;

1104.17. пропорционална на размера и естеството на стопанската дейност на задълженото лице по чл. 4 на ЗМИП процедура за анонимно и независимо подаване на вътрешни сигнали от служители или лица в сходно положение, ангажирани в неговата дейност на друго основание, за нарушения на този закон, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и актовете по прилагането им, включително сигнали за съществуващо съмнение за изпиране на пари или финансиране на тероризма;

1104.18. оценката риска изготвена от юридическите лица с нестопанска цел с оборот над 20 000.00 лв;

1104.18. други правила, процедури и изисквания съобразно особеностите на дейността на задълженото лице по чл. 4 на ЗМИП.

Към началото на частта!

1105. Ред за изготвяне на вътрешните правила.

1105.01. Задължените лица по член 4 на ЗМИП, които са посочени в точка 1103.01.:

1105.01.01. в случаите, в които те ще вземат предвид примерните правила изготвени от Дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност"

1105.01.01.01. запознават се с публикуваните примерните правила на  интернет страницата на ДАНС;

1105.01.01.02. допълват примерните правила съобразно нивото на риск, определено по реда на глава седма на ЗМИП, включително и по отношение на критериите за съмнителни операции, сделки и клиенти;

1105.01.01.03. съставят вътрешен документ, с който се приемат вътрешните правила;

1105.01.02.04. съставят вътрешен документ, с който се уточнява организирането и администрирането на изпълнението на правилата;

1105.01.02.05 организират изпълнението на вътрешните правила; 

1105.01.02. В случай, когато те са решили сами да изготвят вътрешните правила без да имат предвид примерните правила изготвени Дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност", то тогава те:

1105.01.02.01. изготвят вътрешните правила по реда определен от Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за неговото прилагане;

1105.01.02.02. съставят вътрешен документ, с който се приемат вътрешните правила;

1105.01.02.03. съставят вътрешен документ, с който се създава организирането и администрирането на изпълнението на правилата;

1105.01.02.04 организират изпълнението на вътрешните правила;

1105.02. Юридическите лица с нестопанска цел, които не попадат едновременно и в друга категория на задължените лица посочени в чл. 4 на ЗМИП, в случаите разгледани в точка 1102.02.:

1105.02.01. запознават се с примерните правила изготвени от Дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност";

1105.02.02. допълват ги с оценка на риска чрез използване на критерии за оценка на риска, изготвени и публикувани от Държавна агенция "Национална сигурност";

1105.02.03. съставят вътрешен документ, с който се приемат вътрешните правила;

1105.02.04. съставят вътрешен документ, с който се уточнява организирането и администрирането на изпълнението на правилата;

1105.02.05 организират изпълнението на вътрешните правила; 

1105.03. Задължените лица по чл. 4 на ЗМИП посочени в точка 1103.04.:

1105.03.01. изчакват публикуването  на единните вътрешни правила от съответните професионални организации в техните интернет страници;

1105.03.02. представят в съответния срок пред съответната професионална организация декларация съгласно образец, утвърден от директора на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" и публикуван на интернет страницата на Държавна агенция "Национална сигурност", че са запознати с единните вътрешни правила;

1105.03.03. съставят вътрешен документ, с който се уточнява организирането и администрирането на изпълнението на правилата;

1105.03.04 организират изпълнението на вътрешните правила;

За специфичен срок при единните вътрешни правила - виж точка 1106.04.

1105.04. Задължените лица по чл. 4 на ЗМИП посочени в точка 1103.07.:

1105.04.01. изготвят вътрешните правила по реда определен от Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за неговото прилагане;

1105.04.02. съставят вътрешен документ, с който се приемат вътрешните правила;

1105.04.03. съставят вътрешен документ, с който се създава организирането и администрирането на изпълнението на правилата;

1105.04.04 организират изпълнението на вътрешните правила;

1105.05. Задължените лица по чл. 4 на ЗМИП , които са част от група, прилагат политики и процедури за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, които обхващат цялата група, когато тези политики и процедури съдържат най-малко изискванията, посочени точка 1104, или покриват тези изисквания чрез други средства.

 

Задължените лица по член 4 на ЗМИП, които попадат в няколко категории, трябва да преценят, дали не попадат в някоя от категориите за които има специфичен ред за приемане на вътрешни правила.

Освен това при изготвянето и приемането на вътрешните правила те трябва да предвидят всички специфични моменти за всяка отделна категория, в която попадат.

Към началото на частта!

1106. Срокове при приемане на вътрешните правила

1106.01. Всички задължени лица по чл. 4 на ЗМИП, с изключение на тези посочени в точки 1106.02 и 1106.03 са задължени за изготвят и приемат вътрешните си правила до 21.08.2020 год.

1106.01.01. Юридическите лица с нестопанска цел, за които в текущата година са настъпили условията посочени в точка 1102.02.01 изготвят вътрешни правила до 31 юли на следващата година или в едномесечен срок от изготвяне на оценката визирана в точка 1102.02.02.

1106.02. Всички новосъздадени задължени лица по чл. 4 на ЗМИП са задължени да изготвят и приемат вътрешните си правила в срок от 4 месеца от регистрацията си.

1106.02.01. Когато определена дейност подлежи на лицензиране, разрешение или регистриране, лицата по правилата се приемат в срок от 4 месеца датата на  издаване на лицензията или разрешението или от вписването в съответния регистър.

1106.03. Юридическите лица с нестопанска цел, които не попадат в друга категория задължени лица по чл. 4 на ЗМИП, за които има  задължение да изготвят оценка на риска, трябва да го направят до 13.09.2020 год.

1106.04. Задължените лица по чл. 4 на ЗМИП посочени в точка 1103.04 и съответно в точка 1105.03 следва да подадат декларации, че са запознати с единните вътрешни правила в срок от 14 дни от публикуването на правилата в съответните интернет страници.;

1106.04.01. Новоприетите членове на професионалните организации на задължените лица по чл. 4 посочени в точка 1103.04. подават декларации в срок от 14 дни от приемането им (за адвокатите от вписването им в съответната колегия).

Към началото на частта!