НАЧАЛО | ЧИТАЛНЯ ЗА КОЛЕГИ

версия 1.1 - 20.08.2020 г.

Моля следете за актуална версия!

Тошко Поптолев

СХЕМА

за изпълнение на мерките срещу изпиране на пари
и финансиране на тероризма
 

Материалите по тази схема може да коментирате във: и

 

    

 

ВНИМАНИЕ !

Това е помощен материал е изготвен въз основа на изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари, Правилника за неговото прилагане и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма. Той не замества цитираните нормативни актове и не отменя ангажимента на задължените лица да зе сапознаят с тях и да ги спазват!

Моля следете за промяна както в цитираните нормативни актове така и за текущата версия на този материал!

Този материал е лично професионално мнение на Тошко Поптолев и с него не се обвързва никой друг. Авторът не носи отговорност за точността, изчерпателността или качеството на предоставената информация. Авторът не носи никаква отговорност за неблагоприятни последици настъпили вследствие на взети решения от читателя от използването на информацията в този материал. Материалът се предоставя на принципа „такъв какъвто е“ без каквито и да било задължения.  Авторът няма ангажименти за консултации или разяснения по предоставения материал. Авторът си запазва правото за променя, изтрива или допълва съдържанието на този материал, без да има задължението да уведомява читателите за това. Авторът си запазва правото да изтрива този материал от интернет временно или завинаги.

Моля уважете моят труд и не разпространявайте или не използвайте във ваши разработки текстове и/или изображения от него без мое съгласие!

 

                           
     

СХЕМА
за мерките срещу изпирането на пари
и финансиране на тероризма

           
                             
                       
 

1000. Организация на изпълнение на мерките.

     

2000. Мерки за изпълнение.

   
           
                       
                       
 

1100. Изготвяне, адаптиране или приемане на вътрешни правила.

   

2100. Комплексна проверка (идентифициране) на клиенти.

   

2700.* Блокиране на финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси.

 
           
                   
 

1200. Изготвяне на административна и документална система за изпълнение.

   

2200. Събиране, изготвяне на документи и друга информация при условията и реда на ЗМИП.

         
         

2800.* Забрана за предоставяне на финансови услуги, финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси.

 
                   
 

1300. Изготвяне на система за събиране, обработване и съхранение на информацията.

   

2300. Съхранение на събраната информация, документи и данни за целите на ЗМИП.

     
               
                 

2900.* Уведомление до министъра на вътрешните работи, министъра на финансите, председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" и Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 
 

1400. Обучение на персонала и сътрудниците.

   

2400. Оценка на риска от изпиране на пари.

     
           
                 

1500. Определяне (назначаване) на служител отговорен за изпълнение на вътрешните правила.

   

2500. Разкриване на информация относно съмнителни сделки и клиенти.

         
                   
 

1600. Преглед на системата и при необходимост, изменение и допълнение на вътрешните правила.

   

2600. Разкриване на друга информация за целите на ЗМИП.

   

* - Процедури от 2700 до 2900 се изпълняват според изискването на чл. 3 на Закона за мерките срещу финансиране на тероризма.