НАЧАЛО | АУДИТОРИЯ | БИБЛИОТЕКА

ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

РАБОТНА КНИГА НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Въведение.

2. Нормативни актове.

    2.1. Закон за мерките срещу изпирането на пари;

    2.2. Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

3. Институции.

    3.1. Държавна агенция „Национална сигурност“.

    3.2. Европейски съюз и Европейска комисия.

    3.3. FATF - Специална група за финансови действия.

4. Коментари на Тошко Пополев.

    4.1. Коментари.

          4.1.1. Понятие за „търговец на едро“.

          4.1.2. Определяне и обявяване на действителния собственик.

          4.1.3. Обявяване на действителен собственик в ЮЛНЦ.

          4.1.4. Обявяване на действителни собственици на акционерни дружества.

          4.1.5. Обявяване на действителни собственици на дружеста с едноличен собственик държавата.

          4.1.6. Обявяване на физическо лице за контакт.

    4.2. Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на парите и финансирането на тероризма.

          4.2.1. Сравнение между старите и новите изисквания за съдържанието на вътрешните правила.

    4.3. Въпроси и отговори.

5. Приложения.

    5.1. Образци утвърдени като приложения към ПП на ЗМИП

           5.1.1. Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 на ЗМИП - за установяване дали физическото лице е видна политическа личност.

           5.1.2. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 на ЗМИП - за установяване на действителните собственици на юридическо лице.

           5.1.3. Декларация по чл. 63, ал. 4 на ЗМИП - за обявяване на действителните собственици на юридичестото лице в регистър.

           5.1.4. Декларация по чл. 66, ал. 2 на ЗМИП - за деклариране на произхода на парите.

    5.2. Образци утвърдени от Държавна агенция „Национална сигурност“.

           5.2.1. Уведомление за служител отговарящ за вътрешния контрол по приожението на ЗМИП и ПП ЗМИП - юридическо лице.

           5.2.2. Уведомление за служител отговарящ за вътрешния контрол по приожението на ЗМИП и ПП ЗМИП - физическо лице.

     5.3. Други образци и бланки.

 

1. Въведение.

Тази работна книга e мое предложение в помощ на счетоводителя при изпълнението на ангажиментите му за спазване на изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), както спазване на изискванията на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ПП ЗМИП).

Предполагам че до месец Септември 2019 година, материала ще бъде обновяван постоянно, така че моля следете за евентуалните промени.

 

 !

 Този материал се предоставя във вида, в който е публикуван.

Материалът изразява личното мнение на Тошко Поптолев и не е обвързван с мнението на никой друг.

Материалът не се явява професионална консултация. Авторът няма задължение да предоставя допълнителни разяснения и консултации по темите на материала. Авторът не е имал за цел да бъде изчерпателен по отношение на темите в материла.

Авторът няма задължения да го допълва или изменя по желание на читателя.

Авторът не носи никаква отговорност за неблагоприятни последствия настъпили вследствие на взети решения, изводи или тълкувания, действия или бездействия извършени след прочитането на този материал от страна на даден потребител.

Единствената компетентна институция, която може да дава указания по изпълнението на Закона за мерките срещу изпирането на пари е Държавна агенция „Национална сигурност“!

 

Върни се в началото!

 

2. Нормативни актове.

В този раздел на работната книга, ще публикувам работни версии на нормативните актове. В началото на всеки нормативен акт съм добавил съдържание на документа. Моля следете за евентуални промени в нормативните актове. Напомням, че официалния текст е този, който е публикуван в Държавен вестник.

 

2.1. Закон за мерките срещу изпирането на пари.

Работен вариант на Закон за мерките срещу изпирането на пари във вариант валиден към последните му изменения дипълнения обнародвани в ДВ. бр. 37 от 07 Май 2019 г.

Моля кликнете върху иконата вляво за да изтеглите файла!

 

2.2. Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Работен вариант на Закон за мерките срещу изпирането на пари във вариант валиден към последните му изменения дипълнения обнародвани в ДВ. бр. 17 от 26 Февруари 2019 г.

Моля кликнете върху иконата вляво за да изтеглите файла!

Върни се в началото!

3. Институции.

В този раздел на работната книга ни предоставям интернет адреси на някои важни институции, които имат отношение към мерките срещу изпирането на пари и финансиране на тероризма.

 

3.1. Държавна агенция „Национална сигурност“.

Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) е единствената компетентна институци, която може да дава указания за спазването на Закона за меките срещу изпирането на парите.

В нейната интернет страница има много ресурси и актуални информации. Препоръчвам ви да обърнете специално внимание на менюто в дясно. Следете редовно разделите за Мерките срещу изпирането на парите (и особено сектор Указания и Съобщения). В този раздел в сектор „Бланки и образци...“ ще намерите бланки на документи във връзка с взаимоотношенията ви с ДАНС. Интернет адреса на този сектор съм дал в подточка  5.2. Образци утвърдени от Държавна агенция „Национална сигурност“.

Моля обърнете внимание в сектор „Контакти“ на тази интернет страница, където ще намерите и електронни адреси, на които може да изпращате вашите запитвания по проблеми при спазването на ЗМИП или (на друг електронен адрес) по изготвянето на вашите вътрешни правила.

Моля кликнете върху иконата вляво за да отидете в интернет страницата на ДАНС!

 

3.2. Европейски съюз и Европейска комисия.

Европейската комисия е създала специална интернет страница за борба срещу изпирането на парите и финансиране на тероризма. В нея ще намерите нормативни актове на ЕС, материали и ресурси, както и наднационалната оценка на риска на Европейския съюз.

Моля кликнете върху иконата вляво за да отидете в интернет страницата на ЕК за борба срещу изпирането на парите и финансиране на тероризма!

 

3.3. FATF - Специална група за финансови действия.

Специалната група за финансови действия (FATF) е междуправителствен орган, създаден през 1989 г. от различни страни. Целите на FATF са да се определят стандарти и да се насърчава ефективното прилагане на правни, регулаторни и оперативни мерки за борба с изпирането на пари, финансирането на тероризма и други свързани заплахи за целостта на международната финансова система. 

Моля кликнете върху иконата вляво за да отидете в интернет страницата на FATF!

Върни се в началото!

4. Коментари на Тошко Поптолев.

В този раздел ще публикувам моите коментари по тематика на материала. По отношение на ползването им, моля вижте отново върху какво съм обърнал внимание във въведението на тази работна книга.

В коментарите ще ви предложа:

- моето мнение по определени проблеми и/или въпроси от тематиката на работната книга;

- мои предложения за процедури, които следва да извърши счетоводителя при изпълнение на ангажиментите му при спазване на ЗМИП и ПП ЗМИП;

- други помощни материали.

Ще отделя в специален сектор материалите, които ще се разглеждат въпросите свързани с изготянето на вътрешните правила за контрол и предотвратяване на изпирането на парите и финансирането на тероризма.

Върни се в началото!

 

4.1. Коментари.

В този сектор ще публикувам мои коменттари и разработки (процедури и помощни материали) свързани с изпълнението на ангажиментите на счетоводителя при спазване на ЗМИП и ПП ЗМИП. Напомням, че това са мои виждания и те не са задължителни за прилагане. Материалите ще бъдът публикуване по реда на тяхното съставяне, а не в тематичен порядък. В специален сектор за отделени моите материали за изготвянето на вътрешните правила за контрол и предотвратяване на изпирането на парите и финансирането на тероризма.

Върни се в началото!

4.1.1. Понятие за търговец на едро.

 

Изтеглете тази част от материала в pdf файл
Моля кликнете върху иконата вляво за да изтеглите файла!

 

Възникна сериозна дискусия дали производителите са търговци на едро след като продават продукцията си (обърнете внимание продукция, а не стока) на търговците.

1. В тази връзка ми се струва, че трябва да си припомним основните характеристики на търговията на едро. Търговията на едро се занимава с препродажба без преработване на нови и употребявани стоки.

- Препродажбата означава, че стоките вече са закупени като стоки от друг доставчик. Тоест нямаме покупка на суровини и материали, които са били преработени за да се получи стоката, която се продава.

- Преработването означава значителна промяна на материалите и суровините за получаване на друг материал с различни специфични характеристики. Оразмеряване и преопаковането  не е преработване.

В § 5 на ЗМИП е записано, че изричното посочване на една или повече от дейностите по чл. 4 в предмета на дейност по партидата на юридическо лице или друго правно образувание в съответния публичен регистър, когато тази дейност не подлежи на разрешение, лицензиране или регистриране, е основание да се смята, че посочената дейност се извършва по занятие, а лицето попада в обхвата на лицата по чл. 4 и същото е задължено да прилага мерките по този закон, докато не докаже с официални, счетоводни и други документи, че посочената дейност не се извършва по занятие или е извършена случайно.

Следователно, ако предприятието, което се занимава основно с производство, или пък ЮЛНЦ е записало в предмета си на дейност търговия на едро, то ако такава действително се извършва по занятие, а не инцидентно, то попада в обхвата на чл. 4 на ЗМИП. Извършването на търговия на едро по занятие се доказва с официални, счетоводни и други документи, а не с разсъждения и съмнения за такива.

*     *     *

Известно време, след като изготвих моето мнение, ДАНС публикува на своята интернет страница отговор на въпроса „Кои лица попадат в категорията „търговец на едро“? Отговора може да намерите на ТУК!

Моля, обърнете специално внимание на подчертаните текстове! 

В отговора е записано следното:

„В действащата нормативна уредба няма единно понятие за „търговия на едро”.

Безспорно, посочването на „търговия на едро” като част от предмета на дейност на търговеца го причислява към задължените по чл. 4, т. 19 от ЗМИП субекти.

По отношение на случаите, в които „търговия на едро” не фигурира в предмета на дейност на дадено лице, преценката дали лицето се явява задължен субект по чл. 4, т. 19 от ЗМИП следва да се прави по други признаци, които следва да са кумулативно налични:

Първи признак е наличието на качеството „търговец” по смисъла на чл. 1 от Търговския закон, на лицето, което осъществява тази дейност.

Вторият признак е целта на дейността на този търговец: покупко-продажба на стоки или услуги, при която купувачът цели препродажба на търгуваната стока или услуга. Тоест, страна по осъществяваната от търговеца на едро дейност е друг търговец, а не крайните потребители.

Производителят може да попадне в категорията „търговец на едро” по чл. 4, т. 19 от ЗМИП, когато са кумулативно налични следните признаци:

Първи признак е наличието на качеството „търговец” по смисъла на чл. 1 от Търговския закон, на лицето, което осъществява тази дейност.

Вторият признак е целта на дейността на този търговец: покупко-продажба на стоки или услуги, при която купувачът цели препродажба на търгуваната стока или услуга.

Краен потребител е физическо или юридическо лице, което придобива стока за собствени нужди.

Във връзка с горното, следва да се има предвид и изключението, посочено в § 5 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП, според което, ако едно лице има вписан в предмета си на дейност една или повече от дейностите по чл. 4 от ЗМИП, може да докаже с официални, счетоводни и други документи, че посочената дейност не се извършва по занятие или е извършена случайно.“

*     *     *

Накрая ви предоставям извадки от два нормативни акта:

 

§

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙСТОСТИ (КИД 2008) - стр. 228

G       ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ

Търговията на едро е препродажба (продажба без преработване) на нови и употребявани стоки на търговци на едро и дребно, на промишлени, търговски, институционални или професионални потребители или дейности на търговски посредници и брокери при покупко-продажба на стоки.

 

§

ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

...

Допълнителни разпоредби

§ 5. Изричното посочване на една или повече от дейностите по чл. 4 в предмета на дейност по партидата на юридическо лице или друго правно образувание в съответния публичен регистър, когато тази дейност не подлежи на разрешение, лицензиране или регистриране, е основание да се смята, че посочената дейност се извършва по занятие, а лицето попада в обхвата на лицата по чл. 4 и същото е задължено да прилага мерките по този закон, докато не докаже с официални, счетоводни и други документи, че посочената дейност не се извършва по занятие или е извършена случайно.

Върни се в началото!

4.1.2. Определяне и обявяване на действителния собственик.

 

Изтеглете тази част от материала в pdf файл
Моля кликнете върху иконата вляво за да изтеглите файла!

 

4.1.2.1. В чл. 61, ал. 1 на ЗМИП е записано, че учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания и физическите лица за контакт, което е постоянно пребиваващо на територията на Република България, когато по партидата на лицето в съответния регистър, не са вписани данни за постоянно пребиваващ на територията на Република България законен представител,  са длъжни да получават, да разполагат и да предоставят в определените по закон случаи подходяща, точна и актуална информация относно физическите лица, които са техни действителни собственици, включително с подробни данни относно притежаваните от тях права.

4.1.2.2. Същото изискване е валидно и спрямо действителните собственици на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост (чл. 62, ал. 1 на ЗМИП).

4.1.2.3. В чл. 63, ал. 1 на ЗМИП пък е записано, че информацията и данните по чл. 61, ал. 1 (тази за която става дума в т. 4.1.2.1.) се вписват по партидите на учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания в търговския регистър, в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ.

4.1.2.4. Един специфичен момент е предвиден в чл. 63, ал. 3, където е записано, че данните за физическите и юридическите лица и други правни образувания, които действат на територията на Република България в качеството си на доверителни собственици на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, се вписват само в БУЛСТАТ (тези собственици, за които съм писал в т. 4.1.2.2.).

4.1.2.5. В чл. 63, ал. 5 на ЗМИП е записано, че учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, с изключение на едноличните търговци, са длъжни да заявят за вписване действителните си собственици , ако същите не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им. Когато като съдружници или еднолични собственици на капитала са вписани юридически лица или други правни образувания, задължението по предходното изречение възниква:

4.1.2.5.1. ако действителните собственици не са вписани в съответните регистрите като съдружници и/или еднолични собственици на капитала по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица или други правни образувания, учредени на територията на Република България, или

4.1.2.5.2. ако тези юридически лица или други правни образувания не са учредени на територията на Република България.

 

4.1.2.6. Сроковете за вписване на действителните собственици са следните:

4.1.2.6.1. Юридическите лица регистрирани в съответните регистри до 31.Януари.2019 год. действителните собственици се обявяват  до 31.Май.2019 год. [ЗМИП – § 9, ал. 1 и 2 от ПЗР; ЗТР – чл. 19 , ал. 2; ЗРБУЛСТАТ – 16, ал. 2].

4.1.2.6.2. При промяна на обстоятелствата – до седем дни след настъпването на обстоятелството. [ЗМИП – чл. 63, ал. 2; ЗТР – член 6,  алинея 2; ЗРБУЛСТАТ – чл. 12, ал. 4]

4.1.2.6.3. За новоучредени търговци, юридически лица и други правни образувания регистрирани след 31.Януари.2019 год. – със заявлението за искане за вписване в търговския регистър или седем срок от настъпване на обстоятелството. [ЗМИП – чл. 63, ал. 2; ЗТР – чл. 6, ал. 2; ЗРБУЛСТАТ – чл. 12, ал. 4]

4.1.2.6.4. За Юридическите лица с нестопанска цел:

4.1.2.6.4.1. За ЮЛНЦ извършили пререгистрация в ТР РЮЛНЦ до 31. Януари. 2019 година, срока за обявяване на действителните собственици е 31.Май.2019 год. [ЗМИП - § 9, ал. 3  от ПЗР];

4.1.2.6.4.2. За ЮЛНЦ, които са извършили пререгистрация в ТР РЮЛНЦ след 31. Януари. 2019 година срока за обявяване на действителните солственици е четири месеца от извършването на пререгистрацията. [ЗМИП - § 9, ал. 4  от ПЗР]

4.1.6.2.4.3. За новоучредените ЮЛНЦ, които ще се вписват директно в ТР РЮЛНЦ, сроковете текат по общия ред (виж т. 4.1.2.6.3.)

4.1.6.2.4.4. При промяна на обстоятелствата в едномесечен срок от възникването или промяната. [ЗЮЛНЦ – чл. 18, ал. 5]

 

4.1.2.7. По отношение на определяне на действителния собственик, следва да се има предвид следното:

4.1.2.7.1. Понятието „Действителен собственик“ е разгледано в § 2 на Допълнителните разпоредби на ЗМИП. Там е записано, че:

"Действителен собственик" е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия:

4.1.2.7.1.1. По отношение на на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.

4.1.2.7.1.2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е:

а) учредителят;

б) доверителният собственик;

в) пазителят, ако има такъв;

г) бенефициерът или класът бенефициери, или

д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;

е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.

4.1.2.7.1.3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост - физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 4.1.2.7.1.2.

4.1.2.7.1.4. По отношение на сдруженията - юридически лица с нестопанска цел и читалищата, ДАНС е публикувала на своята интернет страница указание, според което в случай, че не могат да се определят лицата по реда описан в тази точка, за действителни собственици да бъдат посочвани лицата, които изпълняват функции аналогични на висш ръководен служител да сдружението (председател, членове на управителен съвет и т.н.).

4.1.2.7.2. Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.

 

 !

 ВНИМАНИЕ!

Действителния собственик винаги е физическо лице, което осъществява пряк и/или непряк контрол. Затова когато определяте действителния собственик, винаги когато срещнете собственик юридическо лице, следва да проверите кои са неговите собственици. Ако и сред тях има юридическо лице се продължава по веригата докато стигнете до съответните физически лица реални собственици.

 

4.1.2.7.4. "Контрол" е контролът по смисъла на § 1в от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.

4.1.2.7.5. Индикация за "непряк контрол" е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица.

4.1.2.7.6. Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като действителен собственик лице съгласно според критериите изброени в т. 4.1.2.7.1. или когато съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за "действителен собственик" се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик.

 

За определяне на действителния собственик и неговото вписване в съответните регистри моля вижте „Процедура за определяне и обявяване на действителния собственик..

Върни се в началото!

 

4.1.3. Обявяване на действителния собственик на ЮЛНЦ.

4.1.3.1. Специфичния начин за определяне на действителния собственик в ЮЛНЦ, води и до специфичен начин за обявяването му. Всъщност в ЮЛНЦ (сдружения и фондации) няма собственик (собственици) има лице (лица) упражняващо (упражняващи)  решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността на ЮЛНЦ.

4.1.3.2. В образеца на декларацията по чл. 63, ал. 4 на ЗМИП (Приложение № 3, към чл. 38 на ПП ЗМИП) са предвидени осем позиции за определяне вида на влияние на едно физическо лице. Ето ги и тях:

4.1.3.2.1. От техния прочет при изясняване на характера на решаващо влияние на физическо лице, за сдруженията са приложими позиции с номера: 3, 4, 7 и 8, а за фондациите към тях трябва да проверил дали не е приложима и позиция № 5.

4.1.3.2.2. Позиция № 9 е поясняваща и тя се попълва само ако сме попълнили позиция № 8, в която сме посочили начина на влияние, пък в самата позиция № 9 обясняване кави права притежава въпросното физическо лице.

4.1.3.2.3.Кога използваме позиция № 8? Според мен тя се използва когато имаме налице малък членски състав на сдружение (според указанието на ДАНС до 4 души, но според мен това може да е до 10 души) и е преценено, че всеки член може да оказва решващо влияние върху дейността на сдружението. Тогава в позиция № 8 попълваме текста „член на сдружението“, а в позиция № 9 описване как точно този член оказва влияние, например „взима решение при избор на управителен орган, взима решение при приемане на бюджета, задължителна програма за изпълнение през годината...“ и т.н.

4.1.3.2.4. А защо според мен позиция № 8 не се използва при фондациите? Имаме две версии при фондациите:

4.1.3.2.4.1. Версия № 1: Ако учредителят на фондацията се е възползвал от възможностите да има запазени права и те ще оказват съществено влияние върху дейността на фондацията, то тогава се използва позиция № 5.

4.1.3.2.4.2. Версия № 2: При починал или отсъстващ учредител и в случаите, когато учредителя не е запазил някакви права, основноно влияние върху дейността на фондацията имат членовете на управителния съвет. Ето защо тук се използва позиция № 7.

4.1.3.2.4.3. Така, че моето лично мнение е, че при фондациите се използват само позиция № 5 и позия № 7. Съществуват мнения и за позиция № 3 и 4, но аз не мисля, че те могат да се използват тук, освен ако не е налице скрито физическо лице.

 

4.1.3.4. За изясняване на решаващото влияние на юридическо лице (ако то е в членския състав на ЮЛНЦ) в декларацията се изискава само да се упоменат индивидиуализиращите данни и нищо повече. Единствената по конкретна характеристика е дали влиянието се оказва пряко или косвено.

 

4.1.3.5. За обявяването в съответните регистри се спазват реда описан в т. 4.1.2. Тук единствения спор, който съществува е, дали ЮЛНЦ, които още не са вписани в ТР РЮЛНЦ трябва да обявят собствениците си в Р БУЛСТАТ? По този въпрос според мен отговор има в § 9, алинеи 3 и 4 от ПЗР на ЗМИП (виж точка 4.1.2.6.4.).

 

[Допълнителен материал - 28.05.2019 г. - 17:00 часа]

4.1.3.6. Промени в ЗМИП от 28.05.2019 г.

В Държавен вестник, брой 42 от 28. Май. 2019 година се обнародва Закон за изменение и допълнение на Закона ма мерките срещу изпирането на парите. В него е променен и чл. 63, като бе добавена нова алинея 6, в която е записано:

 

§

(6) Данните за действителните собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, се заявяват за вписване, ако не са вписани на друго основание по делата или партидите на юридическите лица с нестопанска цел в съответния регистър като физически лица. Когато лицата – действителни собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са физически лица, които са различни от вписаните по изречение първо и които попадат в обхвата на § 2 от допълнителните разпоредби, данните за тях се заявяват за вписване.

 

Както се вижда от самият текст никъде ЮЛНЦ не се освобождават от ангажимента да обявяват действителните собственици по принцип. Осдвобождават се само ако се приема че такива лица са представляващия и членовете на управителния съвет и те вече са обявени в партидата на съответния регистър на друго основание. Ако обаче физическите лица - действителни собственици са различни от вписаните (члевоне на УС и представляващия), то те следва да бъдат обявени в съответните срокове.

 

4.1.4. Обявяване на действителтите собственици на акционерните дружества.

4.1.4.1. На 30.05.2019 год. ДАНС публикува указания, в които пише, че по отношение на акционерните дружества не отпада задължението за заявяване за вписване на данни за действителни собственици, тъй като данните за акционерите не са сред обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговския регистър. С публичност се ползват само вписаните по партидите обстоятелства, но не и документите, които се съдържат в електронното дело на търговеца. Сканираните документи, въз основа на които се правят вписванията (в случая списъците на присъствалите на общите събрания акционери), не са част от търговския регистър по смисъла на чл. 2, ал. З от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

4.1.4.2. Разпоредбата на чл. 63, ал. 5 от ЗМИП е приложима само по отношение на едноличните акционерни дружества, по чиито партиди като еднолични собственици на капитала са вписани физически лица или други български юридически лица, от партидите на които могат да се установят физическите лица — действителни собственици.

 

4.1.5. Обявяване на действителните собственици на дружество с едноличен собственик държавата.

4.1.5.1. На 30.05.2019 год. ДАНС публикува указания, в които пише, че при дружество с едноличен собственик на капитала Държавата, чиито права се упражняват от съответния министър, не следва да подава заявление за вписване към Агенция по вписванията. Деклариране на действителни собственици в търговския регистър не е необходимо и по отношение на дъщерните дружества, по партидите на които това дружество е вписано като едноличен собственик на капитала.

 

4.1.6. Обявяване на физическо лице за контакт.

На 30.05.2019 год. ДАНС публикува указания, в които пише, че:

 

4.1.6.1. Съгласно разпоредбата на чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП, когато по партидата на юридическото лице не са вписани данни за постоянно пребиваващ на територията на Република България законен представител физическо лице (управител, изпълнителен директор и т.н.), се вписват данни за физическо лице за контакт, постоянно пребиваващо на територията на Република България, което предоставя нотариално завереното си съгласие за това.

4.1.6.2. Юридическо лице, което не следва да заяви за вписване данни за действителните си собственици съгласно изменената разпоредба на чл. 63, ал. 5 от ЗМИП, не е освободено от задължението за вписване на лице за контакт, в случай, че законният му представител не пребивава постоянно на територията на Република България.

4.1.6.3. Данни за лице за контакт не се заявяват, когато по партидата на юридическото лице е вписан представляващ, който постоянно пребивава в Република България, без значение дали действителните собственици са български или чуждестранни граждани и дали пребивават в България.

 

Върни се в началото!

 

4.2. Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на парите и финансиране на тероризма.

В този сектор ще публикувам моите виждане за това, какво трябва да направи счетоводителя при изготвянето и изпълнението на вътрешните правила за контрол и предотвратяване на изпирането на парите и финансирането на тероризма. Той ще се изготвя в продължение на няколко месеца, така че не се учудвайте, ако има разместване в неговата структура.

Върни се в началото!

4.2.1. Сравнение между старите и новите изисквания за съдържанието на вътрешните правила.

В таблицата по-долу е направено сравнение между изискванията на стария ЗМИП и нови за съдържанието на вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането та парите и финансирането на тероризма. Новите моменти съм дал в долната част на таблицата.

СРАВНЕНИЕ
з
а изискванията за съдържанието на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари

 

 

 

ОТМЕНЕН ЗМИП

 

НОВ ЗМИП

     

СТАРИ ИЗИСКАНИЯ

     

[ПП ЗМИП отм.] Чл. 17. С вътрешните правила по чл. 16, ал. 1 ЗМИП се установяват:

 

[ЗМИП] Чл. 101. (1) Лицата по чл. 4 приемат вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари …

(2) Вътрешните правила по ал. 1 съдържат:

 

 

 

1. ясни критерии за разпознаване на съмнителните операции или сделки и клиенти;

 

1. ясни критерии за разпознаване на съмнителните операции или сделки и клиенти;

 

 

 

2. условията и редът за събиране, анализиране, съхраняване и разкриване на информация за операции или сделки;

 

10. условията и реда за събиране, съхраняване и разкриване на информация;

 

 

 

3. правилата за организиране и за работа на специализираната служба по чл. 6, ал. 5 ЗМИП;

 

13. правилата за организиране и за работа на специализираната служба по чл. 106, ...;

 

 

 

4. разпределението на отговорността за прилагане на мерките срещу изпирането на пари по клоновете на лицето по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП и мерки, включващи процедури за оценка на риска по отношение на клонове и дъщерни дружества при условията на чл. 3в, ал. 2 ЗМИП, ако имат такива;

 

12. разпределението на отговорността за прилагане на мерките срещу изпирането на пари по клоновете на лицето по чл. 4 и мерки, включващи процедури за оценка на риска по отношение на клонове и дъщерни дружества при условията на чл. 7, ако има такива;

 

 

 

5. използването на технически средства по превенция на изпиране на пари;

 

2. реда за използването на технически средства за предотвратяване и разкриване изпирането на пари;

 

 

 

6. системата за вътрешен контрол по изпълнение на задълженията, установени в ЗМИП и в актовете по прилагането му;

 

3. система за вътрешен контрол върху изпълнението на задълженията, установени в този закон и в актовете по прилагането му;

 

 

 

7. правилата за обучение на служителите от специализираните служби по чл. 6, ал. 5 ЗМИП;

 

13. … както и правилата за обучение на служителите в специализираната служба;

 

 

 

8. правилата за обучение на останалите служители;

 

14. правилата за обучение на останалите служители;

 

 

 

9. други изисквания съобразно особеностите на дейността на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП.

 

18. други правила, процедури и изисквания съобразно особеностите на дейността на лицето по чл. 4.

 

НОВИ ИЗИСКВАНИЯ

 

 

 

 

 

4. възможност за извършването на преглед от вътрешен одит, когато лицето по чл. 4 е създало такъв, при който да се проверяват и оценяват правилата, процедурите и изискванията по тази алинея;

 

 

 

 

 

5. възможност за извършването на независим одит, при който да се проверяват и оценяват правилата, процедурите и изискванията по тази алинея, когато това е целесъобразно с оглед на размера и естеството на стопанската дейност на лицето по чл. 4;

 

 

 

 

 

6. вътрешната система по чл. 42;

 

 

 

 

 

7. вътрешна система за оценка на риска и определяне на рисковия профил на клиентите;

 

 

 

 

 

8. пропорционални на размера и естеството на стопанската дейност на лицето по чл. 4 политики, механизми за контрол и процедури за ограничаване и ефективно управление на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени на равнището на Европейския съюз, на национално равнище, както и на равнище задължен субект;

 

 

 

 

 

9. правила и организация за изпълнение на задълженията за изясняване произхода на средствата и източника на имущественото състояние;

 

 

 

 

 

11. времевите интервали, през които се преглеждат и актуализират поддържаните бази от данни и клиентските досиета в изпълнение на чл. 15 и 16, при съобразяване на установеното и документирано по реда на чл. 98 ниво на риска за клиентите и деловите взаимоотношения;

 

 

 

 

 

15. разпределението на отговорността на представителите и служителите на лицето по чл. 4 за изпълнението на задълженията, установени в този закон и в актовете по прилагането му, както и данни за контакт с лицето по чл. 4 и с отговорните му представители и служители, за целите на този закон;

 

 

 

 

                                       

 

16. пропорционална на размера и естеството на стопанската дейност на лицето по чл. 4 процедура за анонимно и независимо подаване на вътрешни сигнали от служители за нарушения на този закон и актовете по прилагането му;

 

 

 

 

 

17. оценката по чл. 98, ал. 4;

 

 

 

 

 

[ПП ЗМИП] Чл. 66. Във вътрешните правила по чл. 101 от ЗМИП се включва и информация за оценките, системите, механизмите, както и други данни и информация, предвидени в настоящия правилник.

 Върни се в началото!

4.3. Въпроси и отговори.

Тук ще публикувам отговорите на въпросите, които са зададени към мен с електронна поща или в групата ни във Facebook. Няма да публикувам имената на колегите, които са задали въпросите. В началото на този сектор ще ви дам и списък с въпросите, за да може да намирате по-лесно евентуалния въпрос, който ви интересува. Напомням, че вашите въпроси по спазване на ЗМИП може да задавате и на ДАНС на специалния електронен адрес.

 

СПИСЪК НА ЗАДАДЕНИТЕ ВЪПРОСИ
по реда на тяхното постъпване

1. При индивидуална практика на собственик на ЕТ или едноличен собственик на  ЕООД, или лице работещо на свободна практика, когато няма назначен друг персонал, кой се посочва в уведомлението за служител?

2. Физическите лица избрани за управители (изплнителни директори, членове на управителен съвет и т.н.) на търговските дружества и работещи с договор за управление и контрол (ДУК) явяват ли се задължени лица по смисъла на чл. 4 на ЗМИП и по специално точка 16, буква „б“, където са визирани лицата, които по занятие оказват услуги по управление на търговец или на друго юридическо лице, или друго правно образувание.

Върни се в началото!

 

ОТГОВОРИ

Въпрос № 1: При индивидуална практика на собственик на ЕТ или едноличен собственик на  ЕООД, или лице работещо на свободна практика, когато няма назначен друг персонал, кой се посочва в уведомлението за служител?

Отговор:  В случаите когато се изпълнява индивидуална практика от собственик на ЕТ или едноличен собственик на ЕООД,  или лице работещо на свободна практика, когато няма назначен друг персонал, за отговорен служител по изпълнение на вътрешните правила се посочва самия собственик или лицето работещо на свободна практика.

Дори и да има назначен персонал, няма проблем собственика (лицето работещо на свободна практика) да бъде определен за отговорен служител за изпълнение на вътрешните правила.

Върни се към списъка с въпросите!   Върни се в началото!

 

Въпрос № 2: Физическите лица избрани за управители (изплнителни директори, членове на управителен съвет и т.н.) на търговските дружества и работещи с договор за управление и контрол (ДУК) явяват ли се задължени лица по смисъла на чл. 4 на ЗМИП и по специално точка 16, буква „б“, където са визирани лицата, които по занятие оказват услуги по управление на търговец или на друго юридическо лице, или друго правно образувание.

Отговор: Моето лично мнение, че в член 4, точка 16 на ЗМИП се визират лицата, които осъществяват стопанска дейност, чрез предлагане на услуги изброени там.

Аз приемам, че дейност по занятие е такава дейност, която отговаря на критериите за независима икономическа дейност по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност.

Лицата, които работят с ДУК не изпълняват независима икономическа дейност, защо те са обвързани с работодателя с отношения като наемно лице. И може би затова нашето законодателство приравнява ДУК към трудовите правоотношения.

Ето защо според мен лицата назначени за управители с ДУК не попадат в обсета на чл. 4 на ЗМИП, защото не осъшествяват дейност по занятие, а с в особен вид трудови правоотношения.

Интересен момент е този, ако за управител е назначен физическо лице в качеството му на едноличен търговец. Тогава вече, говорим за дейност по занятие по подобие на ситуацията, ако за управител бъде назначено търговсксо дружество (вкл. ЕООД), което предлага такива услуги.

Върни се към списъка с въпросите!   Върни се в началото!

 

 

 

5. Приложения.

 

5.1. Образци утвърдени като приложения към ПП на ЗМИП

Тук ви предлагам образците, които са дадени като приложения към ПП ЗМИП. Стремял съм се да ги направя във вид удобен за директно попълване на компютър. Затова те съдържат абсолютно всички реквизити изискуеми според нормативния акт, но графично и стилистично преработени, за да може документа да се попълва дирекно от компютър.

 

5.1.1. Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 на ЗМИП - за установяване дали физическото лице е видна политическа личност.

 

В изпълнние на чл. 36 на ЗМИП, счетоводителят прилага мерки за разширена комплексна проверка по отношение на потенциални клиенти, съществуващи клиенти и действителни собственици на клиент - юридическо лице или друго правно образувание, които са видни политически личности в Република България, в друга държава членка или в трета държава, или в международни организации, както и по отношение на потенциални клиенти, съществуващи клиенти и действителни собственици на клиент - юридическо лице или друго правно образувание, които са свързани с такива видни политически личности.

За тази цел чл. 42, ал. 2, т. 2 на ЗМИП предвижда потенциалния клиент на счетоводителя да декларира пред него дали попада в категорията на чл. 36 на ЗМИП. В ПП ЗМИП е предвиден и специален образец на декларация. Той е даден както Приложение № 1 към чл. 26, ал. 1 на правилника.

Моля кликнете върху иконата вляво за да изтеглите файла!

Върни се в началото!

 

5.1.2. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 на ЗМИП - за установяване на действителните собственици на юридическо лице.

 

Счетоводителят е длъжен да идентифицира всяко физическо лице, което е действителен собственик на клиент - юридическо лице или друго правно образувание. Един от способите според чл. 59 на ЗМИП е и попълване на декларация от законния представител или от пълномощника на юридическото лице.

Образеца на  декларацията по чл. 59, ал. 1, т. 3 на ЗМИП е публикуван като Приложение № 2 към чл. 37, ал. 1 на ПП ЗМИП.

Моля обърнете внимание, че тази декларация се предоставя на счетоводителя от неговия потенциален клиент. Има и една друга декларация, с която всички юридически лица обявяват действителните си собственици в съответните регистри, нея може да намерите в следващата подточка.

Моля кликнете върху иконата вляво за да изтеглите файла!

Върни се в началото!

 

5.1.3. Декларация по чл. 63, ал. 4 на ЗМИП - за обявяване на действителните собственици на юридичестото лице в регистър.

 

Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания и физическите лица за контакт постоянно пребиваващо на територията на Република България, са длъжни да получават, да разполагат и да предоставят в определените по закон случаи подходяща, точна и актуална информация относно физическите лица, които са техни действителни собственици, включително с подробни данни относно притежаваните от тях права.

Член 63, ал. 4 на ЗМИП изисква горепосочевата информация и данни се вписват по партидите на учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания в търговския регистър, в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ.

Образеца на декларацията по чл. 63, ал. 4 на ЗМИП, която се подава с образец Б7 в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ и образец РБ -5 в БУЛСТАТ е публикуван като Приложение № 3 към чл. 38 на ПП ЗМИП.

Моля вижте допълнително и материала за обявяване на действителните собственици в съответните регистри. 

Моля кликнете върху иконата вляво за да изтеглите файла!

Върни се в началото!

5.1.4. Декларация по чл. 66, ал. 2 на ЗМИП - за деклариране на произхода на парите.

 

Един от ангажиментите, които има счетоводителят е да изисква информация от клиента си за произхода на парите, с които той му заплаща възнаграждението. ЗМИП изисква в чл. 66, ал. 2 при невъзможност за изясняване на произхода на средствата след изчерпване на способите предвидени в закона, както и в случаите, при които прилагането на поне два от способите предвидени в закона е довело до противоречива информация, изясняването на произхода на средствата се извършва чрез писмена декларация от клиента или от неговия законен представител или пълномощник.

Образеца на декларацията по чл. 66, ал. 2 на ЗМИП е публикуван като Приложение № 4 към. чл. 47, ал. 1 на ПП ЗМИП.

Моля кликнете върху иконата вляво за да изтеглите файла!

Върни се в началото!

 

5.2. Образци утвърдени от Държавна агенция „Национална сигурност“.

Държавна агенция „Национална сигурност“ е публикувала на своята интернет страница бланки и образци утвърдени от Директора на САД „Финансово разузнаване“. Бланките и образците са публикувани в раздел „Мерки срещу изпирането на пари“, съответно в сектор „Бланки и образци“.

Предложените от мен тук образци са преработени графично и стилистично за да може документа да се попълва директно на компютър. Независимо от това те съдържат абсолютно всички задължителни реквизити от утвърдените бланки и образци.

 

5.2.1. Уведомление за служител отговарящ за вътрешния контрол по приожението на ЗМИП и ПП ЗМИП - юридическо лице.

 

Според изискванията на член 107, ал. 4 на ЗМИП и съответно чл. 69 на ПП ЗМИП, юридическите лица, които са задължени по член 4 на ЗМИП, уведомяват ДАНС за лицето, което е определено за ръководител на специализирана служба или за изпълнение на вътрешните превила по приложението на ЗМИП и ПП ЗМИП.

Тук ви предлагам съответния образец, с който се извършва това.

ВНИМАНИЕ! Физическите лица, които са задължени по чл. 4 на ЗМИП, ползват образеца даден в следващата подточка!

Моля кликнете върху иконата вляво за да изтеглите файла!

Върни се в началото!

 

5.2.2. Уведомление за служител отговарящ за вътрешния контрол по приожението на ЗМИП и ПП ЗМИП - физическо лице.

 

Според изискванията на член 107, ал. 4 на ЗМИП и съответно чл. 69 на ПП ЗМИП, физическите лица, които са задължени по член 4 на ЗМИП, уведомяват ДАНС за лицето, което е определено за изпълнение на вътрешните превила по приложението на ЗМИП и ПП ЗМИП (обърнете внимание, че тук няма специализирана служба и съответно неин ръководител).

Тук ви предлагам съответния образец, с който се извършва това.

ВНИМАНИЕ! Юридическите лица, които са задължени по чл. 4 на ЗМИП, ползват образеца даден в предходната подточка!

Моля кликнете върху иконата вляво за да изтеглите файла!

Върни се в началото!

5.3. Други образци и бланки.

 

5.4. Процедури.

В тази част на материала ще ви предложа мои виждания за процедурите, които следва да изпълни счетоводителя при изпълнението на неговия ангажимент по спазване на ЗМИП и ПП ЗМИП. Тези процедури ще бъдат добавяне по реда на тяхното съставяне.

 

5.4.1. Процедура за съставяне на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на парите и финансирането на тероризма.

 

Очаквайте!

Моля кликнете върху иконата вляво за да изтеглите файла!

Върни се в началото!

5.4.2. Процедура за определяне и обявяване на действителния собственик.

Това приложение е към точка 4.1.2.

Запознайте се с процедурата ТУК.
 

Върни се в началото!