НАЧАЛО | АУДИТОРИЯ | БИБЛИОТЕКА

КЪМ РАБОТНАТА КНИГА

ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

РАБОТНА КНИГА НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ

Процедура за определяне и обявяване на действителен собственик

 

 

Версия 1.02. - 18.05.2019 г.

Изтеглете този материала в pdf файл
Моля кликнете върху иконата вляво за да изтеглите файла!

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Параметри на процедурата.

1.1. Изпълнител на процедурата.

1.2. Срок на изпълнение на процедурата.

1.3. Ангажименти на счетоводителят.

2. Задължение за обявяване на действителния собственик.

3. Изключение от задължение за обявяване на действителния собственик.

4. Процедура в случай, когато действителния собственик е определен, но не е обявен в съответния регистър.

5. Процедура за определяне на действителния собственик на търговско дружество.

6. Определяне на действителния собственик на доверителна собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост.

7. Определяне на действителния собственик на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост.

8. Определяне на действителния собственик на юридическо лице с нестопанска цел и читалищата.

9. Обявяване на действителните собственици в съответния регистър.

9.1. Обявяване на действителните собственици на търговските дружества, юридическите лица с нестопанска цел и читалищата.

9.2. Обявяване на действителните лица на юридически лица и правни образувания, за които възниква задължение да се впишат в регистър БУЛСТАТ.

Съкращения използвани в тази процедура.

 

 

1. Параметри на процедурата.

1.1. Изпълнител на процедурата.

Ръководството на търговеца, ЮЛНЦ, юридическото лице и други правни образувания.

1.2. Срок на изпълнение на процедурата.

1.2.1. Юридическите лица регистрирани в съответните регистри до 31.Януари.2019 год. действителните собственици се обявяват до 31.Май.2019 год. [ЗМИП – § 9, ал. 1 и 2 от ПЗР; ЗТР – чл. 19 , ал. 2; ЗРБУЛСТАТ – 16, ал. 2].

1.2.2. При промяна на обстоятелствата – до седем дни след настъпването на обстоятелството. [ЗМИП – чл. 63, ал. 2; ЗТР – чл. 6, ал. 2; ЗРБУЛСТАТ – чл. 12, ал. 4]

1.2.3. За новоучредени търговци, юридически лица (без ЮЛНЦ) и други правни образувания регистрирани след 31.Януари.2019 год. – със заявлението за искане за вписване в търговския регистър или седем срок от настъпване на обстоятелството. [ЗМИП – чл. 63, ал. 2; ЗТР – чл. 6, ал. 2; ЗРБУЛСТАТ – чл. 12, ал. 4]

1.2.4. За Юридическите лица с нестопанска цел:

1.2.4.1. За ЮЛНЦ извършили пререгистрация в ТР РЮЛНЦ до 31. Януари. 2019 година, срока за обявяване на действителните собственици е 31.Май.2019 год. [ЗМИП - § 9, ал. 3  от ПЗР];

1.2.4.2. За ЮЛНЦ, които са извършили пререгистрация в ТР РЮЛНЦ след 31. Януари. 2019 година срока за обявяване на действителните солственици е четири месеца от извършването на пререгистрацията. [ЗМИП - § 9, ал. 4  от ПЗР]

1.2.4.3. За новоучредените ЮЛНЦ, които ще се вписват директно в ТР РЮЛНЦ, сроковете текат по общия ред (виж т. 1.2.2.).

1.2.4.4. При промяна на обстоятелствата в едномесечен срок от възникването или промяната. [ЗЮЛНЦ – чл. 18, ал. 5]

1.3. Ангажименти на счетоводителят.

1.3.1. Счетоводител изпълняваш ангажимента си с трудов договор, няма ангажименти по тази процедура. Изключение ако трябва да се предостави информация от счетоводните регистри за собствениците на юридическото лице.

1.3.2. Счетоводител изпълняваш ангажимента си като физическо лице на свободна професия или едноличен търговец, няма ангажименти по изпълнението на тази процедура от страна на неговите клиенти. Изключение ако трябва да се предостави информация от счетоводните регистри за собствениците на юридическото лице – клиент на счетоводителя. 

1.3.3. Специализирано счетоводно предприятие няма ангажименти по изпълнението на тази процедура от страна на неговите клиенти. Изключение ако трябва да се предостави информация от счетоводните регистри за собствениците на юридическото лице – клиент на счетоводителя.

 

 !

 ВНИМАНИЕ!

Определянето и обявяването на действителните собственици в съответните регистри не е в компетенцията на счетоводи-теля, независимо под каква форма той изпълнява ангажимента си.

Върни се в началото!

 

2. Задължение за обявяване на действителния собственик.

2.1. Учредените на територията на Република Българи юридически лица и други правни образувания, чийто действителни собственици не са вписани в съответните регистрите (за търговските дружества като съдружници и/или еднолични собственици на капитала по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица или други правни образувания).

2.2. Юридически лица и други правни образувания, които не са учредени на територията на Република България

 Върни се в началото!

3. Изключение от задължение за обявяване на действителния собственик.

Не са задължени да обявяват действителния собственик следните търговци:

3.1. Едноличните търговци;

3.2. Еднолично дружество с ограничена отговорност, със собственик физическо лице, което е обявено в партидата на дружеството в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ (ТР РЮЛНЦ).

3.3. Търговски дружества, чийто собственици са само и единствено физически лица и те са обявени като такива в партидата на дружеството в ТР РЮЛНЦ.

3.4. Търговски дружества, чийто собственици са други търговски дружества и/или юридически лица и други правни образувания и в партидите на последните в съответния регистър са вписани действителните собственици – физически лица, включително и във веригата на собственост на юридическите лица.

Върни се в началото!

4. Процедура в случай, когато действителния собственик е определен, но не е обявен в съответния регистър.

4.1. Когато действителния собственик е определен, но не е обявен в съответния регистър се изпълнява процедурата описана в точка 9.

 Върни се в началото!

5. Процедура за определяне на действителния собственик на търговско дружество.

5.1. Целта на тази точка е да се определи (определят) физическото лице (физическите лица) собственик (собственици) на търговско дружества.

5.2. Тази процедура не се прилага за еднолично дружество с ограничена отговорност в следните случаи:

5.2.1. Когато едноличния собственик е физическо лице, това е обявено в партидата на дружеството в ТР РЮЛНЦ;

5.2.2. Когато едноличния собственик е юридическо лице, и собственика на това юридическо лице може да бъде проследен по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица или други правни образувания.

5.3. Тази процедура е приложима в следните случаи.

5.3.1. За акционерните дружества, за които до сега по принцип не се обявява състава на акционерите;

5.3.2. Когато търговските дружества имат голям брой акционери или съдружници и тяхното обявяване не е възможно поради големия състав;

5.3.3. В случаите когато акционер или съдружник е юридическо лице и неговия собственик не може да се проследи във веригата на собственост юридически лица или други правни образувания.

5.4. Действителен собственик на:

5.4.1.  едно акционерно дружество е  физическо лице, което притежава 25 на сто от акциите, които му дават право на глас (вкл. и тези с привилегирован характер). Тези 25 на сто от акциите може да са сформирани само от пряк контрол (притежание на самите акции) или от непряк контрол, чрез юридическо лице или верига на собственост на юридически лица, които притежават акции от дружеството.

5.4.2. на едно търговско дружество (без акционерните дружества и едноличните дружества с ограничена отговорност) е  физическо лице, което притежава 25 на сто от дяловете. Тези 25 на сто от дяловете може да са сформирани само от пряк контрол (притежание на дялове) или от непряк контрол, чрез юридическо лице или верига на собственост на юридически лица, които притежават дялове от дружеството.

5.5. В случаите когато акционер или съдружник е юридическо лице:

5.5.1. ръководството на търговското дружество следва да се увери, чрез проверки в търговския регистър дали в партидата на този акционер или съдружник е обявен физическото лице. Ако е партидата на юридическото лице акционер или съдружник отново има друго юридическо лице, проверката продължава по веригата, докато се идентифицира реалното физическо лице.

5.5.2. в случай, че в процеса на идентификацията по предходната точка не може да се идентифицира такова физическо лице, защото то не е посочено по съответните партиди, ръководството на предприятието е длъжно да изисква информация от самото юридическо лице – акционер или съдружник. То може да поиска от съответното юридичеко лице да му предостави Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 на ЗМИП (Приложение № 2 към чл. 37 на ПП ЗМИП).

5.6. Независимо дали физическото лице – действителен собственик е обявено в съответните партиди или не, ръководството на предприятието следва да документира всички данни за действителния собственик. В този документ би следвало да се съдържа информацията изискуема в чл. 63, ал. 4 на ЗМИП.

5.6. За чуждестранни юридически лица и правни образувания , акционери или съдружници:

5.6.1. Установяването на действителния собственик се извършва с документ (извлечение) от съответния регистър удостоверяващ регистрирането на юридическото лице или правното образувание. Ако в тези документи не са посочени физически лица, към тях би следвало да има писмена декларация на лицето представляващо юридическото лице или правното образувание, в което то да декларира физическото лице – действителен собственик.

5.6.2. Всички чуждестранни документи, се представят заедно с  превод на български език, извършен от преводач, включен в списъка на Министерството на външните работи. Подписът на преводача, положен в извършения от него превод, се удостоверява от нотариус по реда на чл. 21а, ал.1 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. [Н 1 – чл. 7, ал. 3]

 

 !

 ВНИМАНИЕ!

Когато акционера или съдружника е чуждестранно юридическо лице или правно образувание от юрисдикции с преференциален данъчен режим, ръководството на предприятието следва да обяви това обстоятелство в партидата си в ТР РЮЛНЦ по реда на Закона за икономическите и  финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Върни се в началото!

 

6. Определяне на действителния собственик на доверителна собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост.

6.1. Обърнете внимание, че тук става дума за правни образувания за управление на доверителна собственост в други страни, а не в България.

6.2. За действителен собственик в такива чуждестранни правни образувания се приема, че действителния собственик - физическото лице е:

а) учредител;

б) доверителен собственик;

в) пазителят, ако има такъв;

г) бенефициерът или класът бенефициери, или

д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;

е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.

6.3. Установяването на действителния собственик се извършва с документ (извлечение) от съответния регистър удостоверяващ регистрирането на правното образувание. Ако в тези документи не са посочени физически лица, към тях би следвало да има писмена декларация на лицето представляващо правното образувание, в което то да декларира физическото лице – действителен собственик.

6.3.1. Всички чуждестранни документи, се представят заедно с  превод на български език, извършен от преводач, включен в списъка на Министерството на външните работи. Подписът на преводача, положен в извършения от него превод, се удостоверява от нотариус по реда на чл.21а, ал.1 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. [Н 1 – чл. 7, ал. 3]

 Върни се в началото!

7. Определяне на действителния собственик на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост.

7.1. За този вид правни форми на доверителна собственост, физическото лице – действителен собственик е:

а) учредител;

б) доверителен собственик;

в) пазителят, ако има такъв;

г) бенефициерът или класът бенефициери, или

д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;

е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.

7.2. Според указания на ДАНС:

7.2.1. Ако не може да бъдат определени физическите лица – действителни собственици, по реда на т. 7.1., за такива следва да се приемат представляващия или представляващите го, които изпълняват функции, аналогични на висш ръководен служител на фондацията.

7.3. Когато длъжностите посочени в т. 7.1. се заемат от юридически лица или други правни образувания се посочват данните на представляващия или представляващите го, а като действителен собственик на фондацията следва да се посочват физическото лице или физическите лица, които в крайна сметка контролират съответните юридически лица или други правни образувания посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.

 Върни се в началото!

8. Определяне на действителния собственик на юридическо лице с нестопанска цел и читалищата.

Според указания на ДАНС:

8.1. Физическите лица, които реално управляват дейността на ЮЛНЦ или читалището и оказват сериозно влияние върху неговата дейност; 

8.2. Ако не може да бъде идентифицирано физическо лице собственик по реда на предходната точка, за такова (такива) се обявява(т):

8.2.1. При малоброен състав на членове на ЮЛНЦ, се посочват всички физически лица, членове на сдружението или читалището или

8.2.2. Представляващия или представляващите сдружението или читалището, които изпълняват функции, аналогични на висш ръководен служител.

 Върни се в началото!

9. Обявяване на действителните собственици в съответния регистър.

9.1. Обявяване на действителните собственици на търговските дружества, юридическите лица с нестопанска цел и читалищата.

9.1.1. Търговските дружества, юридическите лица с нестопанска цел и читалищата, обявяват действителните собственици в ТР РЮЛНЦ, като подават образец Б7.

9.1.2. Към образец Б7 се прилагат:

9.1.2.1. Декларация по чл. 64, ал. 4 на ЗМИП. Съгласно чл. 38 на ПП ЗМИП, тази декларация трябва да е с нотариална заверка на подписа (подписите).

9.1.2.2. В случай, че се декларира акционер или съдружник юридическо лице или правно образувание от юрисдикция с преференциален данъчен режим се представя - документ, установяващ съществуването на дружеството, регистрирано в юрисдикцията с преференциален данъчен режим и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон. Декларирането на тези обстоятелства става с попълване на информацията в самия образец Б7 и не се прилага отделна декларация!

9.1.2.3. В случай, когато член на съвет (управителен съвет или съвет на директорите) е чуждестранно юридическо лице - документ, установяващ съществуването на юридическо лице – член на съвет и удостоверяващ лицата, които го представляват по национален закон.

9.1.2.4. Други документи описани в образеца.

 Върни се в началото!

9.2. Обявяване на действителните лица на юридически лица и правни образувания, за които възниква задължение да се впишат в регистър БУЛСТАТ.

9.2.1. Юридическите лица и правни образувания, за които възниква вписване в регистър БУЛСТАТ, обявяват действителните собственици с образец РБ-5

9.2.2. Към заявлението следва да се приложат:

9.2.2.1. Декларация по чл. 64, ал. 4 на ЗМИП. Съгласно чл. 38 на ПП ЗМИП, тази декларация трябва да е с нотариална заверка на подписа (подписите).

9.2.2.2. Документ, установяващ съществуването на юридическо лице и удостоверяващ лицата,  които го представляват по националния му закон.

9.2.2.3. Други документи описани в образеца.

 

 !

 ВНИМАНИЕ!

Всички чуждестранни документи, се представят заедно с  превод на български език, извършен от преводач, включен в списъка на Министерството на външните работи. Подписът на преводача, положен в извършения от него превод, се удостоверява от нотариус по реда на чл. 21а, ал.1 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. [Н 1 – чл. 7, ал. 3]

 Върни се в началото!

Съкращения използвани в тази процедура.

 

ЗМИП

-

Закон за мерките срещу изпирането на пари.

ЗТР

-

Закон за Търговския регистър

ЗРБУЛСТАТ

-

Закон за регистър БУЛСТАТ

ЗЮЛНЦ

-

Закон за юридическите лица с нестопанска цел

Н 1

 

Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

ПЗР

-

Преходни и заключителни разпоредби

ПП ЗМИП

-

Правилник за прилагане на ЗМИП

ТР РЮЛНЦ

-

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Р БУЛСТАТ

-

Регистър БУЛСТАТ

ЮЛНЦ

-

Юридическо лице с нестопанска цел

Върни се в началото!