НАЧАЛО |   ЗА МЕН  ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ  КОНТАКТИ

АУДИТОРИЯ | ЛИЧНО МНЕНИЕ  КАФЕНЕ „ДЯДО ХАДЖИ“

*        *        *

БИБЛИОТЕКА  | КОЛЕГИУМ | ПРАКТИКУМ

КОНСУЛТАТИВЕН КОЛЕГИУМ C-190710

 

 

Тема: Регистър на ползваните касови бележки от кочан.

Формат: Консултативен колегиум.

Форми на провеждане: Анкета, Дискусия.

Период на провеждане: 10.07.2019 г. - 31.07.2019 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Нормативни изисквания.

2. Коментари по нормативните изисквания.

3. Мнение на Тошко Поптолев.

4. Въпроси за консултация.

5. Приложения.

*     *     *

1. Нормативни изисквания.

В Държавен вестник брой 52 от 02.07.2019 година Министерството на финансите обнародна поредните изменения на „Наредба Н-18 за регистриране и отчитане, чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изисквания към софтуерите да управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин“ [Наредба/та].

В тези изменения се въвежда изискването за водене на специален регистър на издадените касови бележки от кочан. Нормативните изисквания са следните:

§

Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г.) Лицето по чл. 3 при работа с касови бележки от кочан на страницата за съответната дата в книгата по чл. 39, ал. 5 или в специален регистър за ползваните касови бележки от кочан вписва началния и крайния номер на издадените касови бележки за деня и общия оборот, изчислен въз основа на всички тях, както и текст, указващ причината:
1. ремонт на ФУ - "ремонт";
2. спиране на захранващото напрежение за определен период - "спиране на напрежението", начален и краен час на периода;
3. кражба на ФУ - "кражба";
4. експертиза на ФУ от БИМ - "експертиза";
5.
(нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) поради неизправност на дистанционната връзка и невъзможност за изпращане на данни - "блокирало ФУ/ИАСУТД".

...

Чл. 42. (1) Лицето по чл. 3 със стационарен търговски обект съхранява в търговския обект:

...

5. (нова - ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г.) регистъра за касовите бележки от кочан.

...

(3) Лицето по чл. 3 без стационарен търговски обект съхранява:
1.
(доп. - ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г.) в търговския обект - свидетелството за регистрация на ФУ и регистъра за касовите бележки от кочан и кочана с касови бележки;

Върни се към съдържанието!

2. Коментари по нормативните изисквания.

2.1. В новата редакция на член 40, ал. 1 се поставят изисквание каква информация следна да се вписва в специалния регистър на ползваните касови бележки от кочан. Описаните елементи на информацията може да се приеме за изчерпателен, защото липсват фразите „вписва най-малко ...“ или „ и други“.

2.2. В текста, който оказва причините за издаването на касови бележки от кочан, липсват и други такива, които са посочени в чл. 36 на наредбата, като например:

2.2.1. при нефункциониране на фискалното устройство поради временна неработоспособност на софтуера за управление на продажбите в търговския обект, до отстраняване на повредата; времето, през което софтуерът е неизправен, се удостоверява от лицето по чл. 3 и лицето, поддържащо софтуера;
2.2.2. бедствие по смисъла на Закона за защита при бедствия.

2.3. Няма изисквания за вида на регистъра. Дали той да е на хартия или може да се води в електронен вид.

2.3.1. Ако се приеме, че регистъра следва да се води само на хартия, то тогава няма поставени изисквания той да е прошнурован и пронумероват, както например са изискванията за самите кочани (виж Наредбата, чл. 35, ал. 2)

2.4. Не е ясно регистъра дали е общ за всеки обект или за всяко фискално устройство следва да има отделен регистър. В същото време чл. 36, ал. 4 на Наредбата изисква за всяко отделно фискално устройство да има отделен кочан с касови бележки.

Върни се към съдържанието!

 

3. Мнение на Тошко Поптолев.

3.1. В коментар на Националната агенция по приходите е написано следното:

Считано от влизане в сила на наредбата, търговците вече нямат задължение за използване на книга за дневните финансови отчети, но имат задължение за отпечатване на отчетите до реализиране на функционалността за автоматично генериране на дневен финансов отчет, но не по-късно от 31.03.2020 г. Така отпечатаните отчети, по желание на лицето, могат да продължат да се съхраняват в книгата за дневните финансови отчети на фискалното устройство за 2019 г., която може да се използва и като регистър за ползваните касови бележки от кочан.  В случай че дневните финансови отчети не се съхраняват в книгата (в търговския обект), лицето следва да ги съхрани по подходящ начин в нормативно определените срокове и при поискване от органи по приходите да ги предостави.

 

3.1.1. От този коментар става ясно, че ако задълженото лице не е променило фърмуера (софтуера) на фискалното устройство, което да позволява автоматичното генериране на дневен финансов отчет  има право до 31.03.2020  год. да продължи да ползва книгата за дневните финансови отчети, която са се използва и като регистърна на ползваните касови бележки от кочан. В същото време обаче задълженото лице има право да се откаже  да ползва книгата за дневните финансови отчети и в този случай то трябва да предприеме действия за съхранение на отпечатаните отчети и съответно да въведе и специален регистър на ползваните касови бележки от кочан. Това е първото решение, което трябва да вземе задълженото лице.

3.2. По отношение на съдържанието на регистъра на ползваните касови бележки от кочан, вече коментирах в точка 2.1., че видно от вида на нормативни запис, се приема, че информацията, която следва да се съдържа в регистъра е изчерпателна и от там и реквизитите (отгтоварящи на отделните елементи от информацията) също са изчерпателно изброени. Моето лично мнение обаче е, че могат да се допълнят и други реквизити, които да изасняват докрай ситуацията с използването на касовите бележки от кочан. Както се вижда от Приложенията към тази консултация, аз например съм добавил информация да номера и датата на фискалния бон, с който информацията се въвежда във фискалното устройство след възстановяване на неговата работа.

Ако се приеме, че ще има един общ регистър за ползваните касови бележки от кочан за обект, в който има няколко фискални устройства, то тогава според мен трябва да се добави информация и за съоветното фискално устройство, към което е кочана с касовите бележки.

3.3. По отношение на причините поради се ползват касови бележки от кочан и съответно се вписват в регистъра, съм на мнение, че не намирам никакви проблеми да се посочват и другите две причини, които съм коментирал в точка 2.2.

3.4. По отношение на вида на регистъра (електронен или на хартиен носител) твърдо съм убеден, че Министерството на финансите (автор на Наредбата) не е поставил никакви изискания за това. В ерата на информационните технологии воденето на „бакалски“ тефтери наистина звучи архаично. Независимо от това аз съм подготвил два вида образци. В Приложение № 1 съм дал образец на електронен регистър, а в Приложение № 2 образец на хартиен носител.

3.4.1. Моля имайте предвид, че случаите на издаване на касови бележки от кочан са инцидентни и едва ли ще се налага всеки ден да се ползват. Това трява да е водещото при вземане на решение за вида на регистъра.

3.4.2. Напочням, че в Наредбата няма изисквания, ако водите регистъра на хартиен носител той да бъде прошнурован и пронумерован. Затова в Приложение № 2, където е даден образеца за регистър на хартиен носител, ще забележите, че аз съм поставил реквизит „Лист № ......“

3.4.3. Могат ли да се ползват и двата регистъра? Да, разбира се. Особено в случаите ако се избере варианта регистър на хартиен носител, образеца в Приложение № 1, може да се изпозва за обобщаваща информация.

3.4.4. Може ли двете бланки да се използват само за електронен регистър. Да! Аз съм ги направил и двете на ексел и за мен няма проблем да откривам отделен шийт за всеки случай на ползване на касова бележка от кочан, от там да копирам образеца в Приложени № 2, да попълня реквизитите и след това да отнеса данните в образеца в Приложение № 1 за да имам обобщена информация. Напомням, че ползването на касови бележки от кочан е инцидентно и описания от мен ред, не е пък чак толкова бюлократичен.

3.4.5. Трябва ли електронния регистър да бъде разпечатван? Въпрос на организационно решение. Мисля си, че в края на всяка отчетна година няма проблем да бъде отпечатван образеца в Приложение № 1 и съхраняван на хартия. Според мен има и други поводи за разпечатване на електронния регистър но това е индивидуална преценка.

3.5. Няколко думи за предимствата и недостатъците на отделните видове регистри:

3.5.1. Предимствата на електронния регистър е, че той не изисква място за съхранение и разход на хартия. Рискове има за негоото съхранение, но според мен при създадена организация за архивно копиране, този риск е минимален. Има ли неудобни ситуации? Да има. Например Наредбата изисква повечето от причините за ползване на касови бележки от кочан да бъдат документирани по съответния начин. Все още в повечето случаи това документиране се извършва на хартиен носител и тези документи трябва някъде да се класира и то отделно от съответния регистър. Според мен решение на проблема е сканирането на хартиените носители и съответно съхраняване на електронното копие в папката, където се съхранява и самия регистър. Може да се помисли и за допълнителен реквизит, който да описва документа и да дава линк към него. Това решение на проблема обаче не отменя изискването за съхранение на хартиения документ!

3.5.2. Предимствана на хартиения носител, че документирането на целия процес е на едно място (в едни папка или класьор). Недостатъците обаче също не са малко. Изисква се разход за хартия, което е в противоречие със съвременните тентеции на офис организациянта. При унищожаване на архива, ако няма някъде електронен опис на документацията, същесвува вероятност информацията да не може да бъде възстановена.

3.6. Колко регистъра трябва да бъдат създадени? Един обща за обект, в който има няколко фискални устройства или по един за всяко фискално устройство.

3.6.1. Моето лично мнение, че за всяко фискално устройство следва да има отделен регистър за ползваните касови бележки от кочан. Макар това да не е записано като изискване в Наредбата си мисля, че след като за всяко фискално устройство се изисква отделен кочан с касови бележки, би следвало да има и отделен регистър, което ще доведе до по-лесно проследяване на ситуациите.

3.6.2. В случай, че се приеме, че следва да се води един общ ретистър на обект (с няколко фискални устройства), то тогава в регистъра следва да съществува и информация за отделното фискално устройство. Този реквизит ще го допълня след края на консултацията, ако се приеме варианта за общ регистър.

Върни се към съдържанието!

 

4. Въпроси за консултация.

4.1. Предлагам следните въпроси за консултация

4.1.1. Въпрос № 1: Според вас изяснени ли са всички моменти около регистъра за ползваните касови бележки от кочан?

4.1.2. В случай на отрицателен отговор на Въпрос № 1, моля дайте кратко обяснение на неясните моменти.

4.1.3. Въпрос № 2: Според вас може ли да се допълват реквизити, които биха допълнили информацията в регистъра?

4.1.4. Въпрос № 3: Могат ли да се допълват причините за ползване на касови бележки от кочан? (Вижти точка 2.2.)

4.1.5. Моля опишете кратко мотивите да отговорите на Въпрос № 2 и Въпрос № 3.

4.1.5. Въпрос № 4: Какъв вид регистър бихте ползвали?

4.1.6. Моля опишете кратко мотивите за отговора на Въпрос № 4.

4.1.7. Въпрос № 5: Трябва ли за всяко фискално устройство на обект да се открива отделен регистър или е достатъчен един общ регистър на обект?

4.1.8. Моля опишете кратко мотивите за отговора на Въпрос № 5

4.2. Участието в консултацията е безплатно. Всеки учасник ще получи на посочения от него електронен адрес обобщената информация от ковсултативната анкета. Анонимно участие (включително с измислени и фалшиви имена) не се приема.

4.3. Моля имайте предвид, че вашите имена и електронни адреси, ще се използват само за индивидуализиране на отговорите и съответно за допълнителна консутация с вас. При обобщаването на отговорите няма да бъдат посочвани имена и електронни адреси. След приключването на анкетатата личните данни ще бъдат изтрити. Спазването на защитата на личните данни ще бъде извършвано по Правилата на фирма „Поптолев Експерт“ ЕООД.

4.4. Може да участвате в консултативната анкета, като отидете на следния интернет адрес.

4.4. По време на консултативната анкета ще се провежда и дискуси в групата на Аудиторията, която може да намерите ТУК.

 

 

5. Приложения.

 

5.1. Приложение № 1 - Образец за регистър на електроненп носител:

 

5.2. Приложение № 2 - Образец на регистър на хартиен носител: